Slovníček pojmů

A

Akcie Cenný papír vydaný akciovou společností, se kterým je spojeno právo na příslušný podíl majetku akciové společnosti.
Alokace aktiv Proces rozdělování disponibilních finančních prostředků shromážděných v portfoliu do různých investičních instrumentů - akcií, dluhopisů, termínovaných vkladů atd. Investice mohou být také rozloženy do různých regionů a měn.
Anualizovaná volatilita Anualizovaná volatilita je statistické číslo, které se používá k měření rizika fondu a představující výnosy, které fond může dosáhnout. Větší volatilita znamená větší nejistotu výnosnosti fondu a tím i větší rizikovost fondu. Tato statistika je počítána jako anualizovaná směrodatná odchylka denních výnosů od založení fondu.
Auditor Fyzická nebo právnická osoba, která ověřuje účetní závěrku a vydává zprávu o jejím ověření. Auditor tak kontroluje, zda účetní výkazy odpovídají skutečnosti. Nezávislá společnost určená společností obhospodařující fondy a depozitářem ke kontrole řízení jednotlivých fondů a aktivit společnosti.

B

Balanced Funds Balancované fondy, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o vyvážené portfolio
Benchmark Co nejreálnější referenční hladina pro porovnávání výkonnosti a úrovně. Slouží jako prostředek k měření výkonnosti fondů. Umožňují investorům porovnávat výkonnost různých managerů fondů a vytvářet si tak vyvážený a objektivní úsudek.
Blue chips Nejčastěji a nejvíce obchodované akcie na hlavním kotovaném burzovním trhu. Akcie zavedených společností s nezpochybnitelnými záznamy/doklady o stabilním ekonomickém růstu a nepřerušovaných výplatách dividend.
Bond Fund Dluhopisové fondy, fondy investující do dluhopisů a jiných instrumentů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou.

C

Cenný papír Dokument, který pro svého majitele/držitele zakládá vlastnické právo nebo jiný majetkový nárok. Cenné papíry mohou existovat v listinné nebo v zaknihované podobě.
Convertibles Konvertibilní cenné papíry
Country Funds Národní Fondy viz národní fondy

D

Distribuce - výplata výnosů Výnosy vyplácené držitelům podílových listů (podílníkům) na bázi příjmů a realizovaných kapitálových zisků fondu. Rozsah výplaty výnosů je určován společností obhospodařující fond.
Diverzifikace Omezení rizika rozložením investovaných prostředků do více typů instrumentů (akcie, dluhopisy) nebo většího počtu titulů. Diverzifikace slouží ke snížení celkového rizika portfolia. Případný propad v hodnotě jednoho cenného papíru u diverzifikovaného portfolia bude mít menší vliv na celkovou hodnotu portfolia než u portfolia málo diverzifikovaného.
Dluhopisy Cenný papír vydaný státem nebo obchodní společností. Jeho držitel se stává věřitelem státu/společnosti.
Durace Průměrná doba, za kterou získáme příjmy z dluhopisu. Vypočítá se jako vážená průměrná životnost dluhopisu, kdy jako váhy slouží podíl mezi současnou hodnotou příjmů v jednotlivých letech a současnou hodnotou celkových příjmů. Durace se počítá pro určení cenové citlivosti dluhopisu na změnu úrokových sazeb, přičemž platí, že čím větší durace, tím více ovlivní změna úrokových sazeb tržní cenu dluhopisu.

E

Emerging Market Rozvíjející se trhy
Equity Funds Akciové fondy, fondy investující do akcií a akciových typů cenných papírů

F

Fixed Income Funds Fondy s fixním výnosem, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o portfolio složené z instrumentů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou a instrumentů peněžního trhu

G

Growth Funds Fondy s růstové, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o růstově laděné portfolio

H

High Yield Označení cenných papírů nižšího investičního stupně, představují možný vysoký výnos za zvýšeného rizika

I

Income Fund Fondy výnosové, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o portfolio s převahou instrumentů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou a instrumentů peněžního trhu
Index Ukazatel vyjadřující vývoj celkové hodnoty trhu. Např. v indexu akciového trhu se odráží nárůst nebo pokles v hodnotě všech akciových titulů zařazených do báze indexu.

J

K

L

Likvidita Schopnost přeměnit cenný papír na hotovost (odprodejem); trh je likvidní, jestliže se obchodují dostatečně velké objemy tak, aby případný nákup/prodej cenného papíru výrazně neovlivnil cenu.
Long Term High Quality Dlouhodobé instrumenty vysoké kvality
Long Term Medium Quality Dlouhodobé instrumenty střední kvality

M

Měna fondu Měna, ve které je veden účet fondu, a ve které je vypočítáván vlastní kapitál.
Maturita / Splatnost Předem známé datum, ve kterém dojde ke splacení, např. úvěru.

N

Národní fond Fond investující pouze v jedné konkrétní zemi.

O

P

Peněžní trh Trh s krátkodobými dluhovými instrumenty (t.j. jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok).
Podílový fond Spolu s investičními fondy jsou podílové fondy hlavními představiteli kolektivního investování. Podílový fond je zakládán investiční společností (nemá tedy právní subjektivitu), která jej také zpravidla spravuje. Investor se však nestává akcionářem investiční společnosti (tak, jak je tomu u investičního fondu), nýbrž je podílníkem na majetku fondu. Za vložený kapitál dostává investor podílový list.
Podílový list Cenný papír prokazující právo držitele na odpovídající podíl na majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku.
Pokladniční poukázka Cenný papír vydaný státem nebo centrální bankou. Jeho držitel se stává věřitelem státu/centrální banky. V porovnání s dluhopisy mají tyto instrumenty kratší dobu do splatnosti (viz maturita/splatnost).
Portfolio Soubor cenných papírů (akcií, dluhopisů, pokladničních poukázek), hotovost či jiných aktiv v držení jednotlivce nebo společnosti.
Portfolio fund Smíšené fondy, fondy jejichž investiční strategie určuje poměr mezi investicemi do akcií (a akciových typů cenných papírů), dluhopisů (a cenných papírů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou) a instrumentů peněžního trhu

Q

R

Referenční měna Měna, ve které je měřena výkonnost fondu.
Regionální fond Podílový fond, který koncentruje své investice do jednoho geografického regionu nebo ekonomické oblasti. Zvláštním druhem regionálního fondu je Národní fond, což je fond, který investuje pouze v jedné konkrétní zemi.
Regional Funds Regionální fondy viz regionální fond
Reinvestice Možnost daná investorům, aby znovu investovali vyplacený roční výnos do stejného fondu, ale pouze za příznivých podmínek.
Riziko Měřitelná pravděpodobnost zisku nebo ztráty.

S

Sector Funds Sektorové fondy viz sektorový fond
Sektorový fond Akciový fond, který investuje svá aktiva pouze do akcií jednoho ekonomického sektoru (např. farmacie).
Short Term High Quality Krátkodobé instrumenty vysoké kvality
Short Term Medium Quality Krátkodobé instrumenty střední kvality
Small and Mid Cap Funds Fondy malých a středních firem

T

Theme Funds Tématické fondy
Tržní cena Cena akcií investičního fondu obchodovatelných na burze nebo na přepážce SCP. Tržní cena akcie se obecně tvoří střetáváním nabídky a poptávky na akciovém trhu, zatímco ceny pro emisi a zpětný odkup jsou určovány správcem na bázi vlastního kapitálu fondu.

U

Úplata za obhospodařování
(dříve poplatek za správu)
Poplatek, který si investiční společnost každoročně strhává za obhospodařování aktiv fondu. Odvozuje se jako procento z aktiv nebo zisku a je odpočítáváno na denní bázi.

V

Vlastní kapitál Jedná se o rozdíl mezi celkovými aktivy a cizími závazky. Velmi důležitý ukazatel u podílových fondů. Vlastní kapitál se počítá zhruba následovně. Nejprve se určí tržní hodnota celkového kapitálu fondu. Odečtou se všechny závazky fondu. Zůstatek vydělíme počtem podílových listů v oběhu a výsledkem je vlastní kapitál na podílový list.
Výkonnost Vyjadřuje změnu hodnoty podílového listu v procentech za určité období. Výkonnost fondu je očištěna o vyplacené dividendy.
Výnos (výkonnost) Výnos je dvojího typu: dividendový a kapitálový. Kapitálový výnos představuje nárůst hodnoty podílového listu za určité časové období, vyjádřený v procentech.
Výstupní srážka Poplatek, který účtují některé společnosti obhospodařující podílové fondy při odkupu podílových listů. Společnost WOOD & COMPANY tuto srážku nevyužívá.

W

X

Y

Z

Oznámení

29.06.2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

více
 
20.06.2017

Údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu a aktuální hodnotě investičních akcií podfondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
06.06.2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

více
 
26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo